Qui som?

La Federació Andorrana de Tir amb Arc (FATA) és una entitat privada d'interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i que pot estar constituïda per clubs, agrupacions esportives, seccions esportives, esportistes, jutges i tècnics, que es dediquin a la pràctica de les diferents modalitats esportives de tir amb arc, en la forma i per a la consecució dels objectius que es defineixen en els seus Estatuts.

 

Els clubs membres són el Club Tir amb Arc Encamp (TAE), la Secció d'Acció Esportiva de l'Honorable Comú d'Encamp i el Club Arquers d'Escaldes. 


 

La Junta Directiva de la FATA queda composada per les següents persones, escollides en la darrera Assemblea General Ordinària celebrada el dijous 15 de desembre de 2016:

 

President: Sr. Alexandre JEREZ

Vicepresident: Sr. Antoni SINFREU

Secretari: Sr. Julio CASTRO

Tresorer: Sr. Lluís VIVÉ

Vocal: Sr. Joan RODRÍGUEZ

Vocal: Sra. Sheila RODRÍGUEZ

Vocal: Sr. Jordi DUAT

Vocal: Sr. Jose LEITE

Que en l’Assemblea General Ordinària celebrada el dijous 15 de desembre de 2016 al Casal de
 
l'Esport d'Ordino, en el seu punt 2 de l’ordre del dia, es va acordar la modificació i renovació de
 
càrrecs de la Junta Directiva de la nostra entitat, que queda composada de la següent forma:
 
President: Sr. Alexandre JEREZ
 
Vicepresident: Sr. Antoni SINFREU
 
Secretari: Sr. Julio CASTRO
 
Tresorer: Sr. Lluís VIVÉ
 
Vocal: Sr. Joan RODRÍGUEZ
 
Vocal: Sra. Sheila SÁNCHEZ
 
Vocal: Sr. Jordi DUAT
 
Vocal: Sr. Jose LEITE

 

La Junta Directiva es complementa amb :

Representant del club TAE a la Junta Directiva:  Sra.  Laura MARTIN

Representant del club CADE a la Junta Directiva:  Sr. Jesús SERRANO

Representant de l'entitat FADEA a la Junta Directiva:  Sr. Carlos Alberto DE JESÚS CAIADO

Representant de l'entitat SAECE a la Junta Directiva:  pendent

 

 

Què pretenem?

La Federació Andorrana de Tir amb Arc té com a finalitat general bàsica la d'ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva de tir amb arc a Andorra, en coordinació amb el Ministeri competent en Esports i la legislació vigent en la matèria i la que en un futur es pugui dictar, a què s’haurà d’adaptar.

 

Modalitats i disciplines esportives que la FATA vol promoure:

Entenem per esport o modalitat esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i voluntària, practicada individual o col·lectivament, en forma de competició o lleure i sotmesa a una normativa reglamentària, assumida pels òrgans federatius.

La Federació Andorrana de Tir amb Arc és una entitat que agrupa diferents modalitats esportives derivades de la pràctica del tir amb arc, i en conseqüència són competència d'aquesta Federació les modalitats esportives següents:

 

-      Tir a l'aire lliure.

-      Tir en sala.

-      Tir de camp.

-      Tir de bosc.

-      Tir al pou.

-      Esquí arc.

 

a més de les disciplines que en un futur es puguin anar incorporant en la pràctica d’aquest esport segons la Federació Internacional de Tir amb Arc.

 

Objectius principals de la FATA: 

Alguns dels molts objectius de la FATA són, en el marc del seu àmbit i competència, els següents:  
 1. La planificació, la promoció, la direcció, la regulació, la coordinació, l'organització i la tutela de l'esport de tir amb arc i de totes les seves disciplines i especialitats al Principat d’Andorra.       
 2. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb els òrgans esportius de l'administració en la organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al Principat d’Andorra.
 3. Determinar la normativa de competicions, tècnica i disciplinària que ha de regir la pràctica de cada una de les diferents disciplines esportives. En competicions internacionals s'aplicarà la normativa de la FITA.
 4.  La formació de jutges i tècnics, redactant i aprovant els reglaments i normes necessàries per a la instrucció i preparació tècnica d'aquests, exigint-los les condicions necessàries pel desenvolupament de les seves funcions, tot i garantint que el personal tècnic contractat i remunerat per la FATA estigui en possessió de les titulacions oficials de la FITA adients.
 5. Promocionar la creació de clubs i associacions per a la pràctica del nostre esport i disciplines esportives, procurant la seva afiliació i col·laborant en la seva organització, d’acord amb el principi democràtic i amb la legislació vigent.
 6. Vetllar pel manteniment de l'esportivitat en totes les associacions esportives i clubs afiliats, exercint la potestat competitiva i disciplinària sobre les persones físiques i jurídiques que configuren aquesta federació, aplicant les normes estatuàries i els reglaments que correspongui.
 7. Procurar pel prestigi i reconeixement internacional d'aquesta Federació en tots els àmbits, en col·laboració amb la resta d'organitzacions que regeixin aquest esport en els seus àmbits respectius.
 8. Vetllar pels interessos generals de l'esport del Tir amb Arc representant-lo davant els poders públics i de tot tipus d'organitzacions, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
 9.  Preveure, controlar i sancionar l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents del Ministeri competent en Esports.
 10.  Encarregar-se de l'elecció dels esportistes i tècnics que han de formar part de les seleccions nacionals de la modalitat o disciplina corresponent, així com de la preparació necessària.
 11. Crear escoles dins de la federació per la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres i/o comitès tècnics, que els agrupin.
 12.  Col·laborar amb l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya en tot el que estigui relacionat amb la formació de tècnics relacionats amb l’esport i els esportistes.

 

 

Després de molts esforços, un grup de persones motivat per donar al nostre esport una nova dimensió al nostre país ha posat fil a l'agulla i ha creat la FATA, que persegueix molts i variats objectius.

La Junta inical està composada per esportistes en actiu en l'àmbit competitiu i per persones amb un gran perfil tècnic i amb experiència en la gestió d'entitats esportives, que han començat a treballar per crear un corpus d'activitats de difusió, promoció,  formació i millora de la pràctica del nostre esport.